در حال بارگزاری...
نمایش مقالاتarticles- Show

بسته‌بنــدی هوشمنــد

نشریه‌ی چاپ و نشر

 بسته بندی‌های هوشمند از تکنولوژی‌های نوینی هستند که در سال‌های اخیر، گرایش روزافزون به آنها برای مواد غذایی مختلف از جمله گوشت و فرآورده های گوشتی را شاهد بوده‌ایم. این سیستم‌ها می‌توانند درک‌کننده، نشانگر و هشدار دهنده تغییرات کیفی محصول (غذا) طی زمان نگهداری و انبارداری باشند. از جمله ابزارهای مورد استفاده در بسته بندی های هوشمند به سه مورد می‌توان اشاره کرد:

حسگرها (Sensors)

الف) حسگرهای گاز:

این ابزارها قادرند که با حس کردن گازهای حاصل از فساد میکروبی مانند گاز هیدروژن سولفید یا کربن دی‌اکسید یا آمین‌های فرار در فضای بسته‌های محتوی محصولات گوشتی، شروع فساد آن محصولات را درک کرده و هشدار دهند.

ب) حسگرهای زیستی:

مواد آلی مانند آنزیم‌ها، آنتی ژن‌ها، میکروب‌ها، هورمون‌ها و اسیدهای نوکلوئیک می‌توانند به عنوان گیرنده زیستی استفاده شوند. حس‌گرهای زیستی، توان تشخیص میکروارگانیسم‌های بیماری زا و تعیین سلامت یا عدم سلامت غذا را دارند.

شناساگرها (Indicators)

الف) شناساگرهای بی عیب بودن بسته‌بندی:

اغلب به عنوان بخشی از بسته‌بندی‌ها تحت اتمسفر تغییر یافته (MAP) به کار می‌روند، بروز نشت و روزنه در قسمت درزبندی شده بسته‌ها، از متداول‌ترین آسیب‌های وارده به بسته‌های حاوی محصولات گوشتی است، که شناساگرهای مذکور می‌توانند آن‌را تشخیص دهند.

ب) شناساگرهای تازگی محصول:

این دسته قادرند در مورد بروز تغییرات کیفی در محصول که حاصل از رشد میکروبی یا تغییرات شیمیایی(PH) است، آلارم دهند. از قبیل آمین‌های حاصل از فعالیت برخی از میکروارگانیسم‌ها (آمین های هیتسامین پوترسین تیرآمین و کاداورین) و یا گاز هیدروژن سولفید (که غالباً از شکسته شدن اسید آمینه سیستئین به وجود می‌آید)

ج) شناساگرهای زمان- دما (TTI)

ابزاری هستند که تغییرات دمایی غذای بسته‌بندی شده را در طول زمان نگهداری نشان می‌دهند و به عبارت دیگر قادرند که تمام یا بخشی از سابقه دمایی مرتبط با یک محصول را بازتاب دهند.

برچسب‌های تشخیص با فرکانس رادیویی (RFID)

سیستم خودکار تعیین هویت است که شامل یک برچسب تشخیص با فرکانس رادیویی که در بسته‌بندی به کار می‌رود ( یک گیرنده ـ فرستنده کوچک و یک آنتن) می‌باشد. بر چسب‌های تشخیص با فرکانس رادیویی می‌توانند اطلاعات بسیار ساده مورد استفاده برای ردیابی محصول (مثلاً اعداد مربوط به تشخیص یا تعیین هویت محصول) را نگه دارند و در عین حال توانایی دارند که اطلاعات بسیار پیچیده‌تر، مثلاً با ظرفیت ذخیره‌سازی بیش از یک مگابایت را در مورد خصوصیاتی مانند دما، رطوبت نسبی، اطلاعات تغذیه‌ای، دستورالعمل پخت یا آماده‌سازی غذا و سایر اطلاعات را منتقل کنند.

۱۷ مرداد، ۱۳۹۷

برای دریافت خدمات مشاوره ی چاپ از اینجا وارد شوید